Vedtægter for foreningen Frugtplukkerne

§1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frugtplukkerne.

Foreningen er hjemmehørende i Københavns kommune

§2 Formål

Foreningen er en socialøkonomisk virksomhed og har som formål – med et socialt sigte og ved fremme af demokrati og borgerinddragelse – at sælge produkter og ydelser og geninvestere overskuddet i foreningens arbejde for herigennem at støtte individer og samfund.
Foreningen registreres under eget CVR-nummer og kan ikke være en del af det offentlige.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og
vedkende sig nærværende vedtægter.

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt pr. email og ved opslag på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 20. april.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller
når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. email med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af general-forsamlingen.
Formanden vælges for et år ad gangen, øvrige bestryelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. §7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general-forsamlinger stemmer herfor.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 10/5 2015.